G2008号宗地挂牌出让延期公告

G2008号宗地挂牌出让延期公告

 

兰州市自然资源局、兰州市公共资源交易中心于2020年10月29日发布G2008号宗地《兰州市国有建设用地使用权网上公开出让公告》,现将挂牌截止时间延期至2021年1月7日10时,提交申请及交纳竞买保证金截止时间延期至2021年1月5日10时(为银行交换到账时间),原公告其他内容不变。

特此公告。

 

 

 

 

                         兰州市自然资源局

                      兰州市公共资源交易中心

                          2020年11月27